СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
Співробітництво з Національним фондом досліджень України::
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
Cooperation within ICGFM and ISAR UNCTAD 
 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  5254777
 
 
2019   
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ -> ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ -> 


ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ - 2019

1. Бухгалтерський облік і звітність закладів вищої освіти в умовах імплементації міжнародних стандартів: монографія / Н. І. Сушко, С. О. Левицька, Т. В. Ларікова та ін. ; за заг. ред. Л. Г. Ловінської ; ДННУ «Акад. фін. управління». – Київ, 2019. – 504 с. (електронне видання)

(ISBN 978-617-7509-12-6; Ум. друк. арк. 52,92)

У монографії висвітлено методологічні засади обліку активів, капіталу, зобов’язань, доходів і витрат й формування фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів (ЗВО) з урахуванням бюджетного законодавства й галузевих особливостей закладів освіти. Обґрунтовано концептуальні підходи до побудови методичного забезпечення бухгалтерського обліку активів, капіталу (в тому числі ендавменту), зобов’язань, доходів і витрат та складання фінансової звітності ЗВО відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, гармонізованих з міжнародними стандартами. Запропоновані відповідні проекти методичних рекомендацій для ЗВО, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

Для спеціалістів у сфері бухгалтерського обліку, науковців, працівників Міністерства освіти і науки України, фінансової системи України, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Завантажити (4385 Kb)


2. Ловінська Л. Г. Управління бюджетними витратами на послуги вищої освіти: методологія, організація, інформаційно-аналітичне забезпечення: монографія / Л. Г. Ловінська, І. М. Парасій-Вергуненко, Л. П. Коритник ; ДННУ «Акад. фін. управління». – Київ, 2019. – 558 с. (електронне видання)

(ISBN 978-617-7509-13-3; Ум. друк. арк. 58,59)

У монографії розкрито теоретичні засади і науково-методичні підходи до формування цілісної концепції управління витратами на послуги вищої освіти на основі впровадження управлінського обліку в закладах вищої освіти (ЗВО) та базових транспарентних принципів універсальної системи розрахунку економічно обґрунтованої та збалансованої вартості освітніх послуг. Доведено, що застосування зазначеної концепції на практиці сприятиме впровадженню сучасного механізму ціноутворення на ринку платних освітніх послуг та реформуванню процесу розподілу обсягів державного фінансування між ЗВО відповідно до пріоритетів розвитку і потреб суспільства та держави загалом. Удосконалено понятійно-термінологічний апарат щодо сутності освітніх послуг, розкрито нові методичні підходи до розрахунку вартості підготовки одного бакалавра, магістра, аспіранта, докторанта та запропоновано інноваційно методико такого розрахунку з урахуванням положень НП(С)БОДС 135 «Витрати». Висвітлено організаційно-методичні аспекти впровадження управлінського обліку у ЗВО: визначено організаційні етапи його впровадження; запропоновано формати бюджетів доходів та витрат для центрів відповідальності та ЗВО в цілому; розроблено інноваційну методику калькулювання собівартості освітніх послуг; внесено пропозиції щодо удосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку для інформаційної підтримки управлінського обліку у ЗВО; обґрунтовано напрями модернізації форм фінансової звітності з урахуванням вимог НП(С)БОДС 135 «Витрати»; запропоновано методичні положення економічного та стратегічного аналізу витрат ЗВО.

Для спеціалістів у галузі обліку та фінансів, науковців, працівників Міністерства освіти і науки України, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Завантажити (4105 Kb)


3. Внутрішній контроль і аудит в державному і комунальному секторах економіки України: проблеми і перспективи розвитку : монографія / І. Ю. Чумакова, М. В. Бариніна, В. М. Король, В. О. Попко ; за ред. Л. Г. Ловінської ; ДННУ «Акад. фін. управління». – Київ, 2019. – 400 с. (електронне видання)

(ISBN 978-617-7509-14-0; Ум. друк. арк. 42,0)

Монографія присвячена дослідженню концепцій та проблем імплементації міжнародно визнаних стандартів та найкращої практики ЄС щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у державному і комунальному секторах економіки України, використанню для цієї мети нових підходів до організації і здійснення внутрішнього контролю й аудиту в системі міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розвитку методології аудиту у контексті оновлення законодавства і нормативно-правових документів в Україні. Науково обґрунтовано пропозиції і викладено рекомендації щодо удосконалення змісту та структури процесів внутрішнього контролю й управління ризиками, ідентифікації ризиків, підготовки ризикоорієнтованого плану внутрішніх аудитів, формування методичного забезпечення виконання аудиторських завдань з аналізу управлінських рішень, які приймаються у системі Міністерства освіти і науки України і пов’язані з використанням бюджетних коштів на фінансування освітніх послуг, що надаються закладів вищої освіти у межах державного замовлення. Сформульовано пропозиції щодо оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств та створення наглядових рад і місця незалежного аудиту для підтвердження достовірності аудиту річної фінансової звітності комунальних підприємств.

Для спеціалістів у галузі обліку, фінансів, аудиту та внутрішнього контролю науковців, працівників Міністерства освіти і науки України, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Завантажити (164 Kb)
©2003