СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
Співробітництво з Національним фондом досліджень України::
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"::
Нормативна база Академії::
Публічна інформація::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
Cooperation within ICGFM and ISAR UNCTAD 
 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  5336730
 
 
Історія Академії   
ІНФОРМАЦІЯ -> 


Академія є провідною науковою установою з питань наукового забезпечення бюджетного процесу, розвитку системи управління державними фінансами. В Академії функціонує спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
Щомісячно Академією видається науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України «Фінанси України», щоквартально збірник «Наукові праці НДФІ».

Пріоритетні напрями науково-дослідних робіт Міністерства фінансів України на 2012–2014 роки:

• Програма «Перезавантаження системи державних фінансів. Розвиток та імплементація». Проектне управління на інноваційних засадах у сфері державних фінансів

• Формування фіскального простору економічних реформ. Бюджетна політика забезпечення сталого розвитку: бюджетна, податкова , митна та адміністративна реформи, розвиток місцевих фінансів та міжбюджетних відносин

• Антикризове регулювання у сфері державних фінансів: проактивна фінансова політика, стратегія управління державним боргом, удосконалення методології бухгалтерського обліку і фінансового контролю, фінансова безпека України

• Оптимізація державних видатків. Забезпечення модернізації державної соціальної політики та ефективності державних інвестицій

• Моделювання, прогнозування та інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку системи державних фінансівIнститут розпочинав свою роботу згідно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 червня 1993 р. за № 424 “Про створення Науково-дослiдного фiнансово iнституту при Мiнiстерствi фiнансiв України” за адресою: бульвар Дружби народiв, 28. Інституту було видiлено 8 кiмнат, якi потребували ремонту, необхідно було придбати меблi та iнше обладнання. В Iнституті працювало 40 наукових спiвробiтникiв: 12 докторiв наук, 18 кандидатiв наук, 10 наукових спiвробiтникiв, бiльшiсть з яких працювала за контрактом. У 1995 р. за дорученням Мiнiстра фiнансiв (вiд 07 червня 1995 р. № 16) науковцi Інституту виконали 11 наукових тем, якi вмiщували дослiдження з питань бюджетної полiтики та мiжнародних фiнансiв. Цi теми були виконанi вченими: Василиком О.Д., Єрьоменком О.К., Климком Г.Н., Шокуном В.В. На базi Iнституту проведено два наукових семiнари, на яких було обговорено важливi теми, що стосувалися взаємодiї органiв мiсцевого самоврядування, банкiв та пiдприємств. Крiм того, працівники Інституту взяли участь у роботi майже 40 мiжнародних республiканських науково-практичних конференцiй і семiнарів, робочих комiсiй i груп по пiдготовцi проектiв Указiв Президента України, законiв України, пiдготували доповiднi записки Мiнiстерству фiнансiв України з питань покращання фiнансової полiтики в країнi.

У 2007 році відбулася реорганізація Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України шляхом його приєднання до державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління” та утворення Академії на базі Науково-дослідного фінансового інституту згідно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України від 14 березня 2007 р. № 98-р “Про реорганізацію вищих навчальних закладів і наукових установ, що перебувають у сфері управління Міністерства фінансів та Міністерства економіки” (зі змінами). Академія була віднесена до сфери управління Міністерства фінансів України.

Академія фінансового управління має права державного вищого навчального закладу IV рівня акредитації та державної наукової установи, права на провадження освітньої діяльності з метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для фінансової системи країни, підготовки та підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних кадрів, інтеграції фінансової науки та освіти, права на провадження наукової діяльності у формах фундаментальних та прикладних досліджень з метою одержання і використання нових знань у галузі економіки і фінансів, управління державними, місцевими та корпоративними фінансами,є провідним науково-методичним центром, що забезпечує впровадження результатів наукових фінансово-економічних досліджень у сфері своєї діяльності.

Історія Академії Завантажити (488 Kb)©2003