СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
Cooperation within ICGFM and ISAR UNCTAD 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  4710088
 
 
Вступна кампанія 2022   
НАУКА -> АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА -> 


Презентація матеріально-технічної бази.

ОГОЛОШЕННЯ

Державна навчально-наукова установа

«Академія фінансового управління»

оголошує прийом

ДО АСПІРАНТУРИ - для здобуття ступеня доктора філософії

ДО ДОКТОРАНТУРИ - для здобуття ступеня доктора наук

за галузями знань та спеціальностями:

Термін навчання в аспірантурі – чотири роки.

Термін підготовки в докторантурі – два роки.

Перелік

документів, що подаються вступниками до відділу аспірантури і докторантури

– заява на ім’я президента Академії (пишеться власноруч за формою відділу аспірантури та докторантури);

– згода на обробку персональних даних (пишеться власноруч за формою відділу аспірантури і докторантури);

– копія диплома магістра (спеціаліста) або копія нострифікованого диплому для осіб, які здобули відповідну освіту за кордоном;

– копія додатку до диплому про вищу освіту;

– особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;

– копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– 2 фотокартки (3x4 см);

– військовий квиток або приписне свідоцтво;

– список опублікованих наукових праць разом з відбитками опублікованих статей та/або тез (за наявності);

– дослідницька пропозиція з обраної спеціальності;

– рекомендація Вченої ради закладу освіти або наукової установи для вступу до аспірантури (за наявності);

– міжнародний сертифікат з іноземної мови, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня (за наявності).

Оригінали паспорту, диплому про вищу освіту, військового квитка або приписного свідоцтва пред’являються вступниками особисто у відділі аспірантури та докторантури).

Вступні випробування: спеціальність, іноземна мова. Для співбесіди до відділу аспірантури та докторантури подається дослідницька пропозиція за напрямом, що відповідає обраній спеціальності.

Документи приймаються з 25 серпня 2022 року до 18.00 16 вересня 2022 року за адресою: бульв. Дружби народів, 38, м. Київ, 01014, поверх 9, каб. 910, відділ аспірантури і докторантури.

ПЕРЕЛІК

документів, що подаються вступниками до відділу аспірантури і докторантури

– заява на ім’я президента Академії (пишеться власноруч за формою відділу аспірантури та докторантури);

– згода на обробку персональних даних (пишеться власноруч за формою відділу аспірантури і докторантури);

– копія диплома магістра (спеціаліста) або копія нострифікованого диплому для осіб, які здобули відповідну освіту за кордоном;

– особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;

– копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– 2 фотокартки (3x4 см);

– військовий квиток або приписне свідоцтво;

– копія диплому про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);

– копія атестату про присвоєння вченого звання доцента, старшого наукового співробітника, професора (за наявності);

– список опублікованих наукових праць разом з відбитками опублікованих статей та/або тез;

– розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

– дослідницька пропозиція з обраної спеціальності;

– письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науковим працівником Академії, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури.

Оригінали паспорту, диплому про вищу освіту, диплому про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестату про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника), військового квитка або приписного свідоцтва пред’являються вступниками особисто у відділі аспірантури та докторантури).

Документи приймаються з 1 серпня 2022 року до 18.00 31 серпня 2022 року за адресою: бульв. Дружби народів, 38, м. Київ, 01014, поверх 9, каб. 910, відділ аспірантури і докторантури.

Правила прийому до ДННУ “Академія фінансового управління” у 2022 році:

- Правила прийому до аспірантури.

- Правила прийому до докторантури.

Перелік спеціальностей.

Програми вступних випробувань:

- спеціальність 051 - Економіка.

- спеціальність 071 - Облік та оподаткування.

- спеціальність 072 - Фінанси, банківська справа та страхування.

- англійська мова.

- додатковий вступний іспит.

Вартість навчання .©2003