СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
Співробітництво з Національним фондом досліджень України::
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"::
Нормативна база Академії::
Публічна інформація::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
Cooperation within ICGFM and ISAR UNCTAD 
 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  5368023
 
 
2013   
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ -> ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ -> 


ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ - 2013

1. Актуальні проблеми удосконалення податкового регулювання / Л. Л. Тарангул, С. С. Гасанов, Л. Л. Баланюк та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. – 526 с.

(ISBN 978-966-2380-76-7; Ум. друк. арк. 42,9)

У монографії детально проаналізовано такі сфери податкового регулювання: оподаткування фінансового сектору та стягнення ресурсних і екологічних платежів. У першій частині висвітлено актуальність державного регулювання діяльності фінансового сектору в контексті соціально-економічного розвитку України. У другій частині видання обґрунтовано необхідність підвищення фіскальної й екологічної ефективності природно-ресурсних платежів з огляду на їх важливість як джерела формування фінансових ресурсів держави. Для науковців, працівників органів державної влади, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також фахівців у сфері податків.

Завантажити (4677 Kb)


2. Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами : у 2 т. / за ред. Л. Г. Ловінської. – Т. 1: Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів / Л. Г. Ловінська, Н. І. Сушко, С. В. Свірко та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. – 568 с. (ISBN 978-966-2380-62-0, 978-966-2380-63-7 (Т. 1); Ум. друк. арк. 33,25)

У монографії викладено основні засади реформування бухгалтерського обліку в державному секторі України відповідно до міжнародних стандартів, проаналізовано зміни бюджетного законодавства України в контексті розвитку системи управління державними фінансами, охарактеризовано Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектору з метою визначення подальших шляхів імплементації їх положень у нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в державному секторі України. Особливу увагу приділено напрямам удосконалення вітчизняного обліку виконання держаного бюджету в умовах запровадження методу нарахування. Досліджено діючі форми фінансової та бюджетної звітності суб’єктів державного сектору в порівнянні з формами фінансової звітності, яка складатиметься з відображенням інформації про виконання бюджетів і кошторисів бюджетних установ на основі методу нарахування. Для державних службовців, наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.

Завантажити (2218 Kb)


3. Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами : у 2 т. / за ред. Л. Г. Ловінської. – Т. 2: Реформування фінансового контролю як складової інституційних реформ у системі управління державними фінансами / П. П. Андрєєв, О. О. Чечуліна, І. Ю. Чумакова та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. – 328 с. (ISBN 978-966-2380-62-0, 978-966-2380-64-4 (Т. 2); Ум. друк. арк. 19,07)

У другому томі монографії розкрито основні засади реформування фінансового контролю як важливої складової системи управління державними фінансами України, взаємозв’язок розвитку бухгалтерського обліку в державному секторі з реформуванням державного внутрішнього фінансового контролю, досліджено контрольну функцію Державної казначейської служби України. Основну увагу приділено реформуванню таких форм державного фінансового контролю, як державний фінансовий аудит, інспектування та перевірки державних закупівель в умовах управління змінами в системі державних фінансів України. Запропоновано шляхи удосконалення методології і організації внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державному секторі. Для державних службовців, наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.

Завантажити (1949 Kb)


4. Голубка С. М. Інституціалізація фінансового господарства України (історична ретроспектива) / С. М. Голубка. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. − 453 с.(ISBN 978-966-2380-59-0; Ум. друк. арк. 22,32)

У монографії розкрито інституційні теоретико-методологічні засади становлення та розвитку фінансів України, сформовано концепцію наукового предмета “Історія фінансового господарства України”, а також проаналізовано ретроспективу фінансового господарства на українських землях. На основі всебічного теоретичного аналізу і широкої фактологічної бази з’ясовано витоки зародження фінансового господарства України, еволюційний поступ та наукові підходи до дослідження його інституціалізації, а також висвітлено особливості та науково-практичну значимість національного фінансознавства. Для науковців, викладачів, магістрантів, студентів, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами іституціоналізації та історії національного фінансового господарства.

Завантажити (3833 Kb)


5. Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті реалізації податкової реформи / за ред. Т. І. Єфименко, А. М. Соколовської. – К. : ДННУ “Академія фінансового управління”, 2013. – 494 с. (ISBN 978-966-2380-57-6; Ум. друк. арк. 40,3)

Монографія присвячена комплексному аналізу податкового навантаження на економіку, фактори виробництва та окремих економічних агентів. У ній імплементовано методики розрахунку податкового навантаження на економіку, фактори виробництва і споживання, що застосовуються Європейською Комісією, у податкову систему України; обґрунтовано з урахуванням змін, внесених Податковим кодексом України, склад податків та інших обов'язкових платежів, які повинні враховуватися при розрахунку податкового коефіцієнта; здійснено класифікацію податків і зборів, що входять до податкової системи України, за економічними функціями; розкрито методичні підходи до розрахунку імпліцитних ставок податків на працю, капітал і споживання в Україні, а також податкового навантаження на юридичних і фізичних осіб на макро- і мікрорівнях; встановлено тенденції в динаміці податкового навантаження в Україні; розроблено пропозиції щодо оптимізації податкового навантаження шляхом його перенесення з податків на працю на ресурсні та екологічні платежі. Монографія є результатом досліджень, проведених протягом 2012 р. у відділі податкової системи НДФІ ДННУ “Академія фінансового управління”. Для науковців, працівників органів державної влади, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, а також фахівців у сфері податків.

Завантажити (2742 Kb)


6. Запобігання та протидія корупції : навч. посіб. / А. М. Михненко, О. В. Руснак, А. М. Мудров та ін. ; за ред. А. М. Михненка. – 4-те вид., переробл. й доповн. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. – 666 с. (ISBN 978-966-2380-71-2; Ум. друк. арк. 39,06)

У навчальному посібнику розкриваються історико-теоретичні та практичні аспекти боротьби з корупцією, визначаються основні напрями формування й реалізації антикорупційної політики, досліджуються передумови виникнення цього суспільно небезпечного явища, його сутність і особливості. Наводиться також комплекс основних нормативно-правових актів, що матиме практичну користь під час вивчення законодавчої бази, спрямованої на протидію корупційним проявам. Розрахований на державних службовців, науковців, викладачів, слухачів, аспірантів та докторантів, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших фахівців, які професійно вивчають проблеми протидії корупції.

Завантажити (3711 Kb)


7. Колосова В. П. Співробітництво України з міжнародними установами та секторальна бюджетна підтримка / В. П. Колосова. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. − 256 с.(ISBN 978-966-2380-73-6; Ум. друк. арк. 14,88)

У монографії розкриваються головні питання співробітництва України з провідними міжнародними установами, зокрема Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, стосовно залучення та використання фінансових ресурсів. Аналізуються насамперед результати й перспективи такої співпраці та її вплив на бюджетну підтримку секторів національної економіки, пропонуються шляхи її вдосконалення з урахуванням забезпечення стійкого економічного розвитку. Для працівників органів державної влади та управління, науковців, докторантів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

Завантажити (1075 Kb)


8. Кузькін Є. Ю. Фінансово-бюджетний потенціал органів місцевого самоврядування в умовах адміністративно-територіальної реформи. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. − 308 с. (ISBN 978-966-2380-77-4; Ум. друк. арк. 18,14)

У монографії розглянуто підхід до побудови адміністративно-територіального устрою України та управління територіальним розвитком за рахунок удосконалення бюджетного механізму. Досліджено систему міжбюджетних відносин в Україні в умовах адміністративно-територіальної реформи в розрізі забезпечення місцевих бюджетів доходами, достатніми для виконання покладених на них завдань. Охарактеризовано основні вертикальні та горизонтальні дисбаланси у формуванні доходів місцевих бюджетів. Шляхом застосування економіко-математичних методів визначено чинники, які можуть впливати на стан податкового потенціалу територій. Для науковців і практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Завантажити (2053 Kb)


9. Науково-методичні засади статистичного аналізу стійкості державних фінансів / С. С. Гасанов, М. В. Пугачова, Л. О. Ященко та ін. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – 524 с. (ISBN 978-966-2380-75-0; Ум. друк. арк. 30,46)

У монографії розглядаються державні фінанси як складова фінансової системи, через яку здійснюється державний вплив на соціально-економічний розвиток країни. Повна і своєчасна статистична інформація про державні фінанси є основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень та розроблення стратегічних планів, бюджетів на національному, регіональному та місцевому рівнях. Актуальність такої інформації особливо зростає в умовах економічної кризи та невизначеності. Саме тому детально розглянуто поняття стійкості та систему показників державних фінансів, проаналізовано, зокрема, боргову стійкість і бюджетний дефіцит в Україні, країнах ЄС та OECР. Здійснено статистичний аналіз стійкості фінансів сектору державних корпорацій України. Окремо висвітлюється міжнародний та вітчизняний досвід стрес-тестування, а також багато іншої інформації, що стосується стійкості державних фінансів. Для науковців, економістів-фахівців у сфері державних фінансів, аспірантів та широкого кола читачів.

Завантажити (5608 Kb)


10. Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності / за заг. ред. Л. Г. Ловінської. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. − 294 с. (ISBN 978-966-2380-60-6; Ум. друк. арк. 17,2)

У монографії викладено концептуальні підходи до розроблення та вдосконалення нормативно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку і звітності в Україні в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ); проведено аналіз міжнародного досвіду застосування МСФЗ в контексті оподаткування прибутку підприємств; визначено роль та значення первинної документації та Плану рахунків бухгалтерського обліку при застосування МСФЗ; обґрунтовано методологію розрахунку податкових різниць у контексті імплементації МСФЗ в Україні. Для керівників, бухгалтерів підприємств та організацій, представників державних фінансових органів, аудиторів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Завантажити (1264 Kb)


11. Потенціал рентних платежів за видобуток корисних копалин в Україні / А. М. Соколовська, Л. М. Уніговський, В. Й. Башко та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. − 228 с. (ISBN 978-966-2380-58-3; Ум. друк. арк. 13,49)

Монографія присвячена комплексному аналізу оподаткування рентних доходів як важливого джерела формування фінансових ресурсів держави. Визначено економічний зміст природної ренти, що створюється від видобутку корисних копалин, та форми її вилучення до бюджету держави; вивчено світовий досвід оподаткування видобутку корисних копалин та можливості його використання в Україні; досліджено еволюцію законодавчого регулювання справляння рентної плати та плати за користування надрами в Україні; вперше оцінено обсяги природної ренти та пропорції її розподілу між власниками видобувних підприємств і державою; обґрунтовано ставки плати, розроблено пропозиції до методики її нарахування за користування надрами при видобутку залізної і марганцевої руди, а також нафти і газу, що дасть змогу вилучати природну ренту у повному обсязі щодо бюджету держави; встановлено напрями підвищення фіскальної ефективності справляння рентних платежів за видобуток нафти і газу; запропоновано шляхи підвищення ефективності оподаткування видобутку залізної та марганцевої руди, а також методи удосконалення державної політики в системі видобутку корисних копалин. Для науковців і практиків, аспірантів, викладачів і студентів економічних спеціальностей, працівників органів державної влади, народних депутатів.

Завантажити (1737 Kb)


12. Ризики і загрози фінансовій безпеці сектору державних фінансів та шляхи їх подолання / О. С. Білоусова, В. І. Гаркавенко, А. І. Даниленко та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. − 308 с. (ISBN 978-966-2380-72-9; Ум. друк. арк. 18,14)

У монографії розглядаються теоретико-методологічні засади ідентифікації ризиків та загроз фінансовій безпеці сектору державних фінансів. Обґрунтовується і систематизується перелік індикаторів ризиків, які входять до концептуальної структури моделі безпеки сектору державних фінансів. За результатами аналізу статистичних даних репрезентативної групи з 87 країн визначено силу впливу на рівень безпеки державних фінансів окремих складових, розроблено математичну модель, яка дає змогу спрогнозувати зміни цього рівня. Аналізуються фактори впливу на безпеку державних фінансів України, що пов’язані з тенденціями на світових ринках, структурою та динамікою державного боргу, особливостями прояву внутрішніх ризиків, серед яких ризики недоотримання доходів державного бюджету. Для науковців, працівників центральних органів виконавчої влади, спеціалістів з питань управління державними фінансами, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації за економічними спеціальностями.

Завантажити (3004 Kb)


13. Розвиток національної системи фінансового моніторингу / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, О. Є. Користін та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. − 380 с.(ISBN 978-966-2380-70-5; Ум. друк. арк. 22,32)

У монографії досліджено загальні засади функціонування інституту фінансового моніторингу в Україні, узагальнено міжнародний та вітчизняний досвід формування і розвитку систем запобігання та протидії відмиванню нелегальних доходів, проаналізовано зв’язок тіньової економіки з відмиванням нелегальних доходів, сформульовано пропозиції щодо оцінювання та моделювання ризиків у сфері фінансового моніторингу. Для науковців, фахівців у галузі фінансів, працівників органів державної влади, викладачів, аспірантів, магістрантів.

Завантажити (12323 Kb)


14. Удосконалення оподаткування прибутку підприємств в Україні / Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінська, Є. В. Калюга та ін. ; за заг. ред. Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінської. – К. : ДННУ “Академія фінансового управління”, 2013. – 526 с. (ISBN 978-966-2380-61-3; Ум. друк. арк. 42,9)

У монографії досліджено еволюцію, сучасний стан і тенденції розвитку оподаткування прибутку підприємств в Україні. Розглянуто теоретичні та практичні питання формування системи бухгалтерського обліку, адаптованої для цілей оподаткування прибутку згідно з Податковим кодексом України, удосконалення методології подання податкової інформації у взаємозв’язку з показниками фінансової звітності, а також формування прозорої системи контролю за правильністю справляння податку. Для науковців, що досліджують проблеми удосконалення бухгалтерського обліку і податкового законодавства, практиків-бухгалтерів, фінансистів, працівників податкових органів.

Завантажити (2488 Kb)


15. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3 т. / за ред. Т. І. Єфименко, А. І. Мярковського ; ДННУ «Акад. фін. управління». — Вид. 2-ге, переробл. й доповн. — К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. — Т. 1. — 728 с.(ISBN 978-966-2380-65-1, 978-966-2380-66-8 (Т. 1); Ум. друк. арк. 76,44)

У першому томі висвітлюються основні етапи еволюції національної та світової фінансової думки в аспектах її персоніфікації, термінологізації і концептуалізації. Наведено здобутки української фінансової думки, історичні портрети й біографічні дані видатних вчених і державних діячів у галузі економіки й фінансів, фундаторів та яскравих представників національних і міжнародних наукових шкіл фінансів, бюджету, податків. Акцентовано увагу на результатах сучасних наукових досліджень, що впливали, впливають або можуть вплинути на прийняття політико-економічних й управлінських рішень у галузі державних фінансів окремих країн, міжнародних і глобальних фінансів. Для фахівців, науковців, працівників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, викладачів фінансово-економічних дисциплін і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Завантажити (3575 Kb)


16. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3 т. / за ред. Т. І. Єфименко, А. І. Мярковського ; ДННУ «Акад. фін. управління». — Вид. 2-ге, переробл. й доповн. — К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. — Т. 2. — 662 с.(ISBN 978-966-2380-65-1, 978-966-2380-69-9 (Т. 2); Ум. друк. арк. 69,51)

У другому томі видання розкривається зміст основних термінів і категорій, що використовуються у фінансовій науці та практиці. Висвітлюються процеси формування, функціонування й розвитку національних і міжнародних фінансових інститутів, бюджетних систем, важелі й інструменти грошово-кредитної та бюджетної політики. Значну увагу приділено аналізу норм національного та міжнародного фінансового й бюджетного законодавства, зокрема нового Бюджетного кодексу України, стратегії бюджетного реформування у контексті міжнародного досвіду. Для фахівців, науковців, працівників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, викладачів фінансово-економічних дисциплін і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Завантажити (3474 Kb)


17. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3 т. / за ред. Т. І. Єфименко, А. І. Мярковського ; ДННУ «Акад. фін. управління». — Вид. 2-ге, переробл. й доповн. — К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. — Т. 3. — 664 с.(ISBN 978-966-2380-65-1, 978-966-2380-68-2 (Т. 3); Ум. друк. арк. 69,72)

У третьому томі видання висвітлюються національна та міжнародна податкова термінологія, понятійно-категоріальний апарат теорій і концепцій оподаткування, його національні особливості й міжнародні тенденції, податкові інститути та практика податкових реформ. Акцентовано увагу на зміни у системі загальнодержавних і місцевих податків та зборів у зв’язку з ухваленням Податкового кодексу України. Для фахівців, науковців, працівників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, викладачів фінансово-економічних дисциплін і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Завантажити (6097 Kb)


18. Фінансова санація: теоретичні та прикладні аспекти / С. С. Гасанов, А. М. Штангрет, Я. В. Котляревський та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. − 310 с.(ISBN 978-966-2380-74-3; Ум. друк. арк. 18,14)

Науково-практичне видання присвячено проблематиці фінансової санації в контексті сучасного етапу розвитку теоретико-методологічного інструментарію стратегічного управління. Для науковців, працівників фінансової та економічної сфери, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації системи післядипломної освіти за економічними спеціальностями.

Завантажити (2127 Kb)




©2003