СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
Співробітництво з Національним фондом досліджень України::
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"::
Нормативна база Академії::
Публічна інформація::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
Cooperation within ICGFM and ISAR UNCTAD 
 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  5368006
 
 
2012 частина 2   
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ -> ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ -> 


ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ - 2012 частина 2

1. Аудит оподаткування підприємств : навч. посіб. / О. А. Петрик, Г. М. Давидов, О. Ю. Редько та ін. ; за заг. ред. О. А. Петрик ; передм. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. ? 352 с. – (Серія “Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання”). (20,46 ум.-друк. арк.)

Основна мета видання – забезпечення навчально-практичними матеріалами студентів, а також претендентів на отримання сертифіката аудитора в Аудиторській палаті України для аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни “Організація і методика аудиту підприємницької діяльності”. Структура посібника охоплює найважливіші теоретичні й практичні питання аудиторської перевірки оподаткування підприємств відповідно до норм Податкового кодексу України. Для кращого сприйняття матеріалу за кожним видом податкових платежів визначено мету і завдання перевірки, нормативне регулювання, джерела інформації, програму аудиту. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, наукових і практичних працівників, державних службовців.

Завантажити (1378 Kb)


2. Бюджетна система України: тренінг-курс : навч. посіб. / В. М. Опарін, С. Я. Кондратюк, Є. О. Малік та ін. ; за заг. ред. В. М. Опаріна ; передм. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. ? 392 с. – (Серія “Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання”). (22,79 ум.-друк. арк.)

У навчальному посібнику розкриваються: засади бюджетного устрою і формування бюджетної системи України; методи наповнення і джерела доходів бюджетів та напрями і форми бюджетних видатків; фінансування й кредитування бюджету; методики визначення обсягів бюджетних видатків на реалізацію державою її функцій; відомості про обслуговування і погашення боргових зобов’язань держави та місцевих органів влади за допомогою бюджетів. Для кращого сприйняття та засвоєння матеріалу за темами наводяться теоретично-практичні питання, індивідуальні та практичні завдання, питання для самоперевірки, тестові завдання, основні бюджетні терміни й поняття, рекомендовані джерела. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, наукових і практичних працівників, державних службовців.

Завантажити (1792 Kb)


3. Бюджетний менеджмент: тренінг-курс : навч. посіб. / Л. Д. Сафонова, А. Є. Буряченко, Є. О. Малік та ін. ; за заг. ред. Є. О. Малік ; передм. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. ? 400 с. – (Серія “Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання”). (23,25 ум.-друк. арк.)

У навчальному посібнику органічно поєднано теоретичний і практичний матеріал, що дає змогу набути знань та професійних навичок у сфері бюджетного менеджменту. Тренінг-курс спрямований на формування необхідного досвіду в окремих аспектах управління бюджетними ресурсами і відносинами, які виникають у процесі руху бюджетних коштів, поглиблене вивчення проблематики управління бюджетом держави. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни “Бюджетний менеджмент”. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, наукових і практичних працівників, державних службовців.

Завантажити (3023 Kb)


4. Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України : навч. посіб. / С. В. Свірко, І. О. Кондратюк, О. О. Дорошенко, Н. М. Старченко ; передм. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. ? 944 с. – (Серія “Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання”). (54,87 ум.-друк. арк.)

У навчальному посібнику докладно висвітлено питання бухгалтерського обліку та контролю діяльності суб’єктів бюджетної сфери в контексті положень Бюджетного кодексу України. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, наукових і практичних працівників, державних службовців.

Завантажити (3331 Kb)


5. Опришко В. Ф. Бюджетне законодавство України : навч. посіб. / В. Ф. Опришко, А. Т. Ковальчук, Н. А. Фукс ; за заг. ред. В. Ф. Опришка ; передм. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. ? 240 с. – (Серія “Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання”). (13,95 ум.-друк. арк.)

Навчальний посібник підготовлено з метою узагальнення вітчизняного досвіду формування бюджетного законодавства та обґрунтування основних напрямів його подальшого вдосконалення. Видання базується на сучасних досягненнях вітчизняної правової науки та чинних нормативно-правових актах, враховує новітні тенденції в розвитку національної бюджетної системи й бюджетного законодавства. Посібник орієнтований на формування глибоких теоретичних і практичних знань та набуття відповідних фахових компетенцій з бюджетного права. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, наукових і практичних працівників, державних службовців.

Завантажити (1020 Kb)


6. Науково-практичний коментар до Митного кодексу України : у 3 т. / П. В. Пашко, В. Ю. Хомутиннік, Т. І. Єфименко та ін. – Т. 1. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. ? 428 с. (35,1 ум.-друк. арк.)

Це видання підготовлено відповідно до Пріоритетних напрямів науково-дослідних робіт у галузі державних фінансів на 2012–2014 роки, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09.09.2011 № 1132 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 12.06.2012 № 703), та Пріоритетних напрямів наукових досліджень в галузі митної справи на 2011–2015 роки, затверджених наказом Державної митної служби України від 15.11.2010 № 1392. У книзі всебічно висвітлюються втілені у Митному кодексі України теоретичні й практичні засади реалізації митної справи в Україні, узагальнюється світовий досвід та окреслюються перспективні напрями її розвитку. Кодекс містить багато суттєвих нововведень, зокрема з урахуванням положень міжнародних договорів, підписаних Україною, та ратифікованих конвенцій. Наводиться нормативно-правова база станом на 1 вересня 2012 р. Для працівників митних органів, державних службовців, науковців, підприємців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проблемами митної політики України.

Завантажити (1988 Kb)


7. Науково-практичний коментар до Митного кодексу України : у 3 т. / П. В. Пашко, В. Ю. Хомутиннік, Т. І. Єфименко та ін. – Т. 2. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. ? 526 с. (42,9 ум.-друк. арк.)

Це видання підготовлено відповідно до Пріоритетних напрямів науково-дослідних робіт у галузі державних фінансів на 2012–2014 роки, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09.09.2011 № 1132 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 12.06.2012 № 703), та Пріоритетних напрямів наукових досліджень в галузі митної справи на 2011–2015 роки, затверджених наказом Державної митної служби України від 15.11.2010 № 1392. У книзі всебічно висвітлюються втілені у Митному кодексі України теоретичні й практичні засади реалізації митної справи в Україні, узагальнюється світовий досвід та окреслюються перспективні напрями її розвитку. Кодекс містить багато суттєвих нововведень, зокрема з урахуванням положень міжнародних договорів, підписаних Україною, та ратифікованих конвенцій. Наводиться нормативно-правова база станом на 1 вересня 2012 р. Для працівників митних органів, державних службовців, науковців, підприємців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проблемами митної політики України.

Завантажити (2132 Kb)


8. Науково-практичний коментар до Митного кодексу України : у 3 т. / П. В. Пашко, В. Ю. Хомутиннік, Т. І. Єфименко та ін. – Т. 3. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. ? 504 с. (40,95 ум.-друк. арк.)

Це видання підготовлено відповідно до Пріоритетних напрямів науково-дослідних робіт у галузі державних фінансів на 2012–2014 роки, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09.09.2011 № 1132 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 12.06.2012 № 703), та Пріоритетних напрямів наукових досліджень в галузі митної справи на 2011–2015 роки, затверджених наказом Державної митної служби України від 15.11.2010 № 1392. У книзі всебічно висвітлюються втілені у Митному кодексі України теоретичні й практичні засади реалізації митної справи в Україні, узагальнюється світовий досвід та окреслюються перспективні напрями її розвитку. Кодекс містить багато суттєвих нововведень, зокрема з урахуванням положень міжнародних договорів, підписаних Україною, та ратифікованих конвенцій. Наводиться нормативно-правова база станом на 1 вересня 2012 р. Для працівників митних органів, державних службовців, науковців, підприємців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проблемами митної політики України.

Завантажити (2045 Kb)


9. Фінансова система України: взаємодія корпоративного та державного секторів / Т. І. Єфименко, І. О. Лютий, С. С. Гасанов та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. ? 244 с. (14,42 ум.-друк. арк.)

У монографії визначено ключові проблеми теорії і практики взаємодії державного та корпоративного секторів у фінансовій системі України. Досліджено еволюційні передумови, моделі й тенденції розвитку сучасних систем управління з урахуванням світового досвіду. Розроблено пропозиції щодо імплементації інноваційних складових у систему управління державними фінансами, спрямовані на запровадження сучасної системи прогнозування й стратегічного планування. Матеріали підготовлено з метою їх використання у процесі обґрунтування заходів із підвищення ефективності управління державними фінансами, впровадження його єдиних методологічних засад та інформаційно-аналітичного забезпечення. Для фахівців у галузі фінансів, працівників фінансових органів, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Завантажити (1117 Kb)


10. Антикризове корпоративне управління: теоретичні та прикладні аспекти / С. С. Гасанов, А. М. Штангрет, Я. В. Котляревський та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. ? 301 с. (17,67 ум.-друк. арк.)

Науково-практичне видання присвячено проблематиці антикризового управління в контексті сучасного етапу розвитку теоретико-методологічного інструментарію стратегічного управління. Для науковців, працівників фінансової та економічної систем, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації та здобувачів післядипломної освіти за економічними спеціальностями.

Завантажити (3966 Kb)


11. Чухно А. А. Вибрані праці : у 2 т. / А. А. Чухно ; передм. Л. В. Губерського, Т. І. Єфименко. Т. 1. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. – 557 с. (32,55 ум.-друк. арк.)

У виданні відображено новаторський підхід до системного дослідження питань наукової методології (історія предмета, методи пізнання економіки, парадигмальні зміни, синтез ключових теорій, функції економічної теорії та ін.), формування нової інституціонально-еволюційної парадигми економічної науки. Обґрунтовано оригінальну авторську концепцію теорії перехідного періоду в умовах ринкової трансформації соціально-економічних відносин в Україні. Розглянуто питання докорінної зміни місця і ролі людини та її праці в процесі становлення нової інформаційної економіки. З’ясовано сутність, характерні особливості, закономірності та тенденції розвитку грошей і товарно-кредитних відносин, фінансової й валютної систем, сучасного світового господарства в умовах глобалізації. Проаналізовано взаємозв’язок і взаємодію інституціональної теорії й фінансової науки, реформування бюджетного, податкового та кредитного механізмів, роль економічної науки в дослідженні фінансово-економічних криз і розробленні антикризової політики. Для науковців, аспірантів, магістрантів, студентів, широкого кола фахівців фінансово-економічної сфери.

Завантажити (1971 Kb)


12. Чухно А. А. Вибрані праці : у 2 т. / А. А. Чухно ; передм. Л. В. Губерського, Т. І. Єфименко. Т. 2. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. – 480 с. (27,9 ум.-друк. арк.)

У виданні відображено новаторський підхід до системного дослідження питань наукової методології (історія предмета, методи пізнання економіки, парадигмальні зміни, синтез ключових теорій, функції економічної теорії та ін.), формування нової інституціонально-еволюційної парадигми економічної науки. Обґрунтовано оригінальну авторську концепцію теорії перехідного періоду в умовах ринкової трансформації соціально-економічних відносин в Україні. Розглянуто питання докорінної зміни місця і ролі людини та її праці в процесі становлення нової інформаційної економіки. З’ясовано сутність, характерні особливості, закономірності та тенденції розвитку грошей і товарно-кредитних відносин, фінансової й валютної систем, сучасного світового господарства в умовах глобалізації. Проаналізовано взаємозв’язок і взаємодію інституціональної теорії й фінансової науки, реформування бюджетного, податкового та кредитного механізмів, роль економічної науки в дослідженні фінансово-економічних криз і розробленні антикризової політики. Для науковців, аспірантів, магістрантів, студентів, широкого кола фахівців фінансово-економічної сфери.

Завантажити (1720 Kb)
©2003