СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
Співробітництво з Національним фондом досліджень України::
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"::
Нормативна база Академії::
Публічна інформація::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
Cooperation within ICGFM and ISAR UNCTAD 
 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  5368025
 
 
2010   
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ -> ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ -> 


ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ - 2010

1.Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2-х т.]. – Т. 1

(К. : ДННУ АФУ, 2010. – 512 с. – 41,60 ум. друк. арк.)

Пропонована монографія – це перша спроба змінити уявлення про економічну теорію як конгломерат різнорідних теорій і перейти до цілісного, логічно обґрунтованого, системного викладу економічної теорії як науки. Нині поряд з теорією ринкової економіки існують теорії постіндустріальної, інформаційної економіки, економіки знань, теорія нематеріального інтелектуального виробництва з новими поняттями: інтелектуальний капітал, інтелектуальна власність тощо, проте, попри зростання їх значення вони недостатньо висвітлюються в економічній літературі. Автор, спираючись на новітній цивілізаційний принцип, наводить нове тлумачення предмета економічної теорії, розкриває взаємодію матеріальних і нематеріальних, інтелектуальних виробничих відносин та інститутів, індустріального ринкового господарства з інформаційною, знаннєвою постіндустріальною економікою, технологічних основ економіки з розвитком людини, виробничих відносин (матеріальних і нематеріальних), що дає змогу зрозуміти глибокі взаємозв’язки різних теорій, категорій і процесів та створити нову логіку і структуру економічної теорії на принципах її цілісності й системності, глибше розкрити закономірності суспільного прогресу. Для фахівців та наукових працівників у галузі державних фінансів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

Завантажити (3491 Kb)


2. Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2-х т.]. – Т. 2

(К. : ДННУ АФУ, 2010. – 628 с. – 51,03 ум. друк. арк.)

Пропонована монографія – це перша спроба змінити уявлення про економічну теорію як конгломерат різнорідних теорій і перейти до цілісного, логічно обґрунтованого, системного викладу економічної теорії як науки. Нині поряд з теорією ринкової економіки існують теорії постіндустріальної, інформаційної економіки, економіки знань, теорія нематеріального інтелектуального виробництва з новими поняттями: інтелектуальний капітал, інтелектуальна власність тощо, проте, попри зростання їх значення вони недостатньо висвітлюються в економічній літературі. Автор, спираючись на новітній цивілізаційний принцип, наводить нове тлумачення предмета економічної теорії, розкриває взаємодію матеріальних і нематеріальних, інтелектуальних виробничих відносин та інститутів, індустріального ринкового господарства з інформаційною, знаннєвою постіндустріальною економікою, технологічних основ економіки з розвитком людини, виробничих відносин (матеріальних і нематеріальних), що дає змогу зрозуміти глибокі взаємозв’язки різних теорій, категорій і процесів та створити нову логіку і структуру економічної теорії на принципах її цілісності й системності, глибше розкрити закономірності суспільного прогресу. Для фахівців та наукових працівників у галузі державних фінансів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

Завантажити (4201 Kb)


3.Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / за ред. Т. І. Єфименко ; Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; ДННУ «Акад. фін. управління». — Т. 1

(К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2010. – 480 с. – 52,92 ум. друк. арк.)

У першому томі висвітлюються основні етапи еволюції національної та світової фінансової думки в аспектах її персоніфікації, термінологізації і концептуалізації. Наведено здобутки української фінансової думки, історичні портрети й біографічні дані видатних вчених і державних діячів у галузі економіки та фінансів, фундаторів та яскравих представників національних і міжнародних наукових шкіл фінансів, бюджету, податків. Акцентовано увагу на результатах сучасних наукових досліджень, що впливали, впливають або можуть вплинути на прийняття політико-економічних й управлінських рішень у галузі державних фінансів окремих країн, міжнародних і глобальних фінансів. Для фахівців, науковців, працівників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, викладачів фінансово-економічних дисциплін і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Завантажити (3507 Kb)


4.Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / за ред. Т. І. Єфименко ; Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; ДННУ «Акад. фін. управління». — Т. 2 (К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2010. – 648 с. – 68,04 ум. друк. арк.)

У другому томі видання розкривається зміст основних термінів і категорій, що використовуються у фінансовій науці та практиці. Висвітлюються процеси формування, функціонування й розвитку національних і міжнародних фінансових інститутів, бюджетних систем, важелі й інструменти грошово-кредитної та бюджетної політики. Значну увагу приділено аналізу норм національного та міжнародного фінансового й бюджетного законодавства, зокрема нового Бюджетного кодексу України, стратегії бюджетного реформування у контексті міжнародного досвіду. Для фахівців, науковців, працівників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, викладачів фінансово-економічних дисциплін і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Завантажити (4723 Kb)


5.Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / за ред. Т. І. Єфименко ; Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; ДННУ «Акад. фін. управління». — Т. 3 (К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2010. – 648 с. – 68,04 ум. друк. арк.)

У третьому томі видання висвітлюються національна та міжнародна податкова термінологія, понятійно-категоріальний апарат теорій і концепцій оподаткування, його національні особливості й міжнародні тенденції, податкові інститути та практика податкових реформ. Акцентовано увагу на зміни у системі загальнодержавних і місцевих податків та зборів у зв’язку з ухваленням Податкового кодексу України. Для фахівців, науковців, працівників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, викладачів фінансово-економічних дисциплін і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Завантажити (6467 Kb)


6.Фінансово-бюджетна складова в умовах трансформації економіки : наук.-практ. конф., м. Київ, 26–27 квіт. 2010 р. : [у 2-х ч.] / редкол.: І. Я. Чугунов (голова) [та ін.] (К. : Акад. фін. упр., 2010. – Ч. 1. – 172 с. – 10,0 ум. друк. арк.; Ч. 2. – 171 с. – 10,0 ум. друк. арк.)

Видання містить виступи докторантів та аспірантів Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України – учасників науково-практичної конференції “Фінансово-бюджетна складова в умовах трансформації економіки”, що проходила 26–27 квітня 2010 р. у м. Києві. У виступах учасників конференції розглянуто актуальні питання фінансової політики України на сучасному етапі соціально-економічного розвитку, запропоновано заходи з удосконалення податкової, бюджетної політики держави, надано рекомендації щодо подальшої розбудови фінансового ринку. Для науковців, спеціалістів, докторантів, аспірантів та студентів.

Завантажити (1353 Kb)

Завантажити (1274 Kb)
©2003