СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
Співробітництво з Національним фондом досліджень України::
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"::
Нормативна база Академії::
Публічна інформація::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
Cooperation within ICGFM and ISAR UNCTAD 
 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  5368035
 
 
2011   
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ -> ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ -> 


ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ - 2011

1.Розвиток фінансової системи України в сучасних умовах : наук.-практ. конф., м. Київ, 26–27 трав. 2011 р. / редкол.: Т. І. Єфименко (голова) [та ін.] – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2011. – 296 с. (17,21 ум. друк. арк.)

Видання містить виступи науковців, докторантів та аспірантів Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління” та інших учасників науково-практичної кон¬ференції “Розвиток фінансової системи України в сучасних умовах”, що проходила 26–27 травня 2011 р. у м. Києві. У виступах розглянуто актуальні питання бюджетної політики як чинника забезпечення соціально-економічного розвитку України, проблеми розвитку податкової системи України, удосконалення бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання, забезпечення боргової стійкості України, розвитку та регулювання фінансових ринків. Для науковців, спеціалістів, докторантів, аспірантів та студентів.

Завантажити (1310 Kb)


2. Розвиток податкової системи України: трансформація спрощеної системи оподаткування / Т. І. Єфименко, С. Л. Лондар, Ю. Б. Іванов [та ін.] ; ДННУ “Акад. фін. управління”. – К., 2011. – 253 с. (20,64 ум. друк. арк.)

У виданні вміщено результати наукового аналізу складових державної підтримки та податкового регулювання малого підприємництва в Україні у контексті імплементації Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” від 04.11.2011 № 4014-VI, досліджуються перспективи подальшого розвитку спрощеної системи оподаткування з огляду на світовий досвід. Розглядаються питання критеріїв та умов застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, порядку визначення доходів платника єдиного податку та їх складу, ставок, податкового (звітного) періоду, порядку нарахування та строків сплати єдиного податку, ведення обліку і складання звітності, особливостей нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку, порядку обрання або переходу на спрощену систему оподаткування чи відмови від неї, порядку видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку, відповідальності платника єдиного податку. Наводиться практичний коментар статей глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України з урахуванням положень Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” від 04.11.2011 № 4014-VI. Для підприємців, науковців, державних службовців центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які здійснюють регулювання малого підприємництва та адміністрування спрощеної системи оподаткування, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Завантажити (1709 Kb)


3. Єфименко Т. І. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: спрощена система оподаткування, обліку та звітності / Т. І. Єфименко, Ю. Б. Іванов, К. В. Давискіба. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2011. – 144 с. (8,37 ум. друк. арк.)

У виданні містяться коментарі до статей глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України, які стосуються критеріїв та умов застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, порядку визначення доходів платника єдиного податку та їх складу, ставок, податкового (звітного) періоду, порядку нарахування та строків сплати єдиного податку, ведення обліку і складання звітності, особливостей нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку, порядку обрання або переходу на спрощену систему оподаткування чи відмови від неї, порядку видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку, відповідальності платника єдиного податку. Розраховано на державних службовців центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Завантажити (645 Kb)


4. Власюк О. С. Економіко-математичне моделювання процесів соціально-економічного розвитку України / О. С. Власюк. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2011. – 520 с. (42,25 ум. друк. арк.)

Запропонована і апробована методологія кількісного аналізу проблем, які не мають безпосереднього числового виміру, розроблені аналітичні моделі визначення пріоритетів національних інтересів та оцінки рівня економічного суверенітету, реалізований аналітичний прогноз гуманітарного розвитку українського суспільства. Проілюстровані можливості аналітичного планування для розроблення ієрархічної структури комплексу заходів забезпечення макроекономічної стабілізації та оцінки пріоритетів і резервів механізмів антикризового регулювання. Запропонована авторська методика розрахунку індексу гуманітарного розвитку, розраховані інтегральні і дезагреговані індекси гуманітарного розвитку у регіональному розрізі. Висвітлені можливості застосування міжгалузевих балансових моделей для комплексного аналізу цінової хвилі в національній економіці та оцінки імпортної залежності її галузей. Сконструйовані економетричні моделі прогнозування обсягів зовнішньої торгівлі у товарному і регіональному розрізах, оцінки обсягів виробництва валового внутрішнього продукту у порівняльних цінах і конвертованій валюті, оцінки і прогнозування галузевої зайнятості та прихованого безробіття. Для фахівців у сфері аналітичного планування та економіко-математичного моделювання, викладачів, аспірантів і студентів за спеціальністю “Математичні методи та моделі в економіці”.

Завантажити (7524 Kb)


5. Власюк О. С. Економічна безпека України в умовах ринкових трансформацій та антикризового регулювання / О. С. Власюк. – К. : ДННУ “ Акад. фін. управління”, 2011. – 474 с. (39,0 ум. друк. арк.)

Пропонується теоретичне та науково-методологічне обґрунтування економічної безпеки як окремого напряму економічної науки, розглядаються проблеми економічної безпеки стратегій розвитку та економічних трансформацій, аналізуються питання інвестиційно-інноваційної та енергетичної безпеки, досліджується безпековий контекст зовнішньоекономічної стратегії й міжнародних економічних відносин, висвітлюються проблеми антикризового регулювання та економічної безпеки інтеграційних процесів. Для фахівців у сфері економічної безпеки та державного управління у галузі економіки, викладачів економічних спеціальностей, аспірантів та студентів.

Завантажити (5436 Kb)


6. Богдан І. В. Прогнозування нагромадження основного капіталу / І. В. Богдан. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2011. – 200 с. (11,62 ум. друк. арк.)

У монографії досліджено проблематику прогнозування нагромадження основного капіталу як елементу системи державного регулювання економіки. На основі узагальнення теоретичних концепцій нагромадження основного капіталу й аналізу особливостей інвестиційних процесів в умовах України, з використанням методів економіко-математичного моделювання, розроблено методологічний апарат і модель прогнозування нагромадження основного капіталу, що надає можливість здійснювати прогнозно-аналітичні розрахунки сценарної поведінки нагромадження основного капіталу в розрізі інституційних секторів економіки. Для науковців, працівників державних установ, викладачів і студентів економічних спеціальностей, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою моделювання і прогнозування економічних процесів.

Завантажити (14107 Kb)
©2003